Submit before: 11.11.2021

Days
Hours
Minutes
Seconds

ARCHITECTURAL
CATEGORY

ผลงานประเภท Architecture นำเสนองานออกแบบทางสถาปัตยกรรมที่เสนอ Solution ตอบโจทย์ผู้คน สังคม และสภาพแวดล้อมที่สะท้อนความเป็นจริงในปัจจุบัน ออกมาในรูปแบบสถาปัตยกรรม ที่แฝงไปด้วยนวัตกรรมที่ดึงดูดผู้คนให้มาใช้งานสร้างอนาคตที่ดีให้แก่สังคม

INTERIOR DESIGN
CATEGORY

ผลงานประเภท Interior Design นำเสนอการออกแบบพื้นที่ภายในที่ตอบโจทย์ผู้ใช้งาน ยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ทั้งทางกายภาพและอารมณ์ อีกทั้งให้ความสำคัญกับองค์ประกอบต่างๆ รวมทั้งคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมภายในพื้นที่และชุมชน

Scroll to Top