Submit before: 11.11.2021

Days
Hours
Minutes
Seconds
ayda-leaftop1

ก้าวสู่ปีที่ 14

     บริษัท นิปปอนเพนต์ เดคโคเรทีฟ โคทติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับกลุ่มบริษัท นิปปอนเพนต์ทั่วเอเชีย 16 ประเทศได้ร่วมกันดำเนินโครงการประกวดผลงาน ออกแบบในสาขาสถาปัตยกรรม และสาขาการออกแบบตกแต่งภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ภายใต้ชื่อ Asia Young Designer Awards ซึ่งจัดการประกวดอย่างต่อเนื่อง 14 ปี เพื่อกระตุ้นจิตสำนึกในเรื่อง ของการออกแบบที่คำนึงถึงผู้คน ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ผ่านหัวข้อการประกวด เพื่อให้นักออกแบบรุ่นใหม่ได้ขบคิด และแสดงความเห็นในการนำเสนอทางออก หรือความเป็นไปได้ที่จะใช้ใหม่ๆ เพื่อใช้ความคิดสร้างสรรค์ ให้เป็นพลังในการสร้างสิ่งแวดล้อม (Built Environment) ที่เป็นประโยชน์มีคุณค่าและเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืนผ่านผลงาน แบ่งปันไอเดียแรงบันดาลใจ เป็นกิ่งก้านทางความคิดที่ต่อยอดต่อไป

     สถานการณ์โลกที่เปลี่ยนไปทำให้ทุกคนต้องปรับเปลี่ยนวิถีการใช้ชีวิต ในขณะเดียวกันนักออกแบบทุกคน ก็ต้องรับมือกับความท้าทาย จากการเปลี่ยนแปลงของโลก สังคม วัฒนธรรม โดยการเอากระบวนความคิดวิธีการมองปัญหา นำนวัตกรรมเข้ามาช่วยผนวกกับความเข้าใจ และการวิเคราะห์เข้าไปในงานออกแบบ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ใช้งานเพื่อสร้าง Better life, Better living, Better solution ให้กับผู้คนในสังคม สอดคล้องกับโจทย์การแข่งขันในปีนั้ “Amplifying Empathy Through Design 2021”

Breaking Down the Big Idea for Your Design Brief

แตกความคิด สู่แนวทางที่ชัดเจน

Step 1

DEVELOPING YOUR DESIGN VOICE IN A WORLD OF NOISES

การพัฒนางานผ่านเสียงจากภายใน ในโลกอันอึกทึกและจอแจ
เราจะเรียนรู้ที่จะได้ยินเสียงจากภายในตัวเราได้อย่างไร ในโลกที่เต็มไปด้วยความกดดันจาก ที่ปรึกษา สังคมออนไลน์ และมุมมองต่อตัวเรารอบด้าน การสร้างสมดุลระหว่างสิ่งที่เราตั้งใจลงแรงและความคาดหวังในงานออกแบบของเราจากผู้อื่น

Step 2

FINDING A CAUSE WORTH FIGHTING FOR

หาเหตุผลที่ควรค่า แก่ความเพียรพยายาม

จงเลือกสิ่งที่คุณชอบ และหลงใหล เพื่อสร้างงานออกแบบที่นำพาปัญหาเหล่านั้นไปสู่ผลสำเร็จ

Step 3

EMBRACING THE POWER OF MEDIA FOR AMPLIFICATION

น้อมรับพลังแห่งการสื่อสารเพื่อขยายเสียงของคุณให้ก้องกังวาลไกล

การเป็นชาวโซเชี่ยลมีเดียนั้นทำให้เราสามารถเข้าถึงข้อมูลเชิงลึก และผลตอบลัพธ์จากเรื่องต่างๆได้โดยง่าย เราจึงอยากแนะนำให้คุณใช้เสียงเหล่านั้น เป็นเครื่องมือในการได้มาซึ่งแนวคิด รับฟังความคิดเห็นในโลกโซเชี่ยลเพื่อนำมาพัฒนางานออกแบบของคุณ

ธีมการประกวดปี 2021

Amplifying Empathy Through Design

ธีมการประกวดปี2021 เป็นโจทย์ที่ต้องแสดงถึงความเข้าใจอย่างลึกซึ้งผ่านงานออกแบบ นักออกแบบจะต้องนำกระบวนการคิด ที่ใช้การทำความเข้าใจในปัญหา เสนอโซลูชันที่ตอบโจทย์ตรงตามความต้องการของผู้ใช้งานทั้งด้านกายภาพ จิตใจ อารมณ์ สิ่งแวดล้อม สังคม วัฒนธรรมและเศรษฐกิจ ซึ่งสอดคล้องกับบริบทโดยรอบ โดยนำนวัตกรรมใหม่ๆเข้ามาช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนให้ดียิ่งขึ้น

ธีมการประกวดปี2021 เป็นโจทย์ที่ต้องแสดงถึงความเข้าใจอย่างลึกซึ้งผ่านงานออกแบบ นักออกแบบจะต้องนำกระบวนการคิด ที่ใช้การทำความเข้าใจในปัญหา เสนอโซลูชันที่ตอบโจทย์ตรงตามความต้องการของผู้ใช้งานทั้งด้านกายภาพ จิตใจ อารมณ์ สิ่งแวดล้อม สังคม วัฒนธรรมและเศรษฐกิจ ซึ่งสอดคล้องกับบริบทโดยรอบ โดยนำนวัตกรรมใหม่ๆเข้ามาช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนให้ดียิ่งขึ้น

การออกแบบที่เน้นความเข้าใจ หรือ Empathy เราต้องเข้าใจและรับรู้อารมณ์ ความรู้สึกของผู้ใช้งานได้ จนสามารถถอดความต้องการ (want) หรือความจำเป็น (need) ปัญหา หรือ Pain Point ของผู้ใช้ได้ โดยมี กระบวนการคิด ทำให้เกิดแนวทางพื้นฐาน สำหรับการแก้ปัญหาต่างๆ ซึ่งมีประโยชน์อย่างมากในการจัดการกับ ปัญหาที่ซับซ้อน ด้วยการทำความเข้าใจความต้องการของมนุษย์ การกำหนดกรอบของปัญหาโดยเน้นมนุษย์เป็น จุดศูนย์กลาง การระดมสมองเพื่อหาไอเดียที่หลากหลาย และการสร้างต้นแบบไปจนถึงการทดสอบวิธีการนั้น

Play Video
Scroll to Top