ก้าวเข้าปีที่ 13

บริษัท นิปปอนเพนต์ เดคโคเรทีฟ โคทติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับ กลุ่มบริษัท นิปปอนเพนต์ ทั่วเอเชีย ได้ร่วมกันดำเนินโครงการประกวดผลงานออกแบบ ในสาขาสถาปัตยกรรม และสาขาการออกแบบตกแต่งภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ภายใต้ชื่อ Asia Young Designer Awards  กระตุ้นจิตสำนึกในเรื่องของการออกแบบที่คำนึงถึงผู้คน ชุมชนและสิ่งแวดล้อม ผ่านหัวข้อการประกวด เพื่อให้นักออกแบบรุ่นใหม่ได้ขบคิด และแสดงความเห็นในการนำเสนอทางออกหรือความเป็นไปได้ใหม่ๆ ที่จะใช้พลังความคิดสร้างสรรค์ของพวกเขาให้เป็นพลังของการสร้าง Built Environment ที่เป็นประโยชน์ มีคุณค่าและเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืนผ่านผลงาน และการแบ่งปันไอเดียแรงบันดาลใจ เป็นกิ่งก้านทางความคิดที่ต่อยอดต่อไป ธีมการประกวดปี2020 เป็นโจทย์การออกแบบที่เน้นมนุษย์เป็นศูนย์กลาง – แสดงให้เห็นถึงความตั้งใจของนักออกแบบที่จะนำเสนอโซลูชั่นเชิงปฏิบัติ และใส่ใจสังคมสำหรับประชากรที่เติบโตอย่างรวดเร็วในโลกยุคโลกาภิวัตน์ ด้วยเป้าหมายของการขยายจินตนาการของนักออกแบบรุ่นเยาว์เหล่านี้ธีมในปีนี้มุ่งที่จะช่วยให้พวกเขาสามารถออกแบบผลงานออกมาอย่างมีประสิทธิภาพให้กับผู้อยู่อาศัย และสร้างความยั่งยืนต่อการใช้ชีวิต เศรษฐกิจ จิตใจ และด้านอารมณ์

COMPETITION THEME 2020

FORWARD : HUMAN-CENTRED DESIGN

เป็นการออกแบบที่คำนึงถึงผู้ใช้งานเป็นหลัก โดยสร้างกระบวนการคิด การเรียนรู้ร่วมกับผู้ใช้อย่างใกล้ชิด สังเกตพฤติกรรมเพื่อให้ทราบ ปัญหาอย่างแท้จริงแล้วนำสิ่งเหล่านั้นมาเข้ากระบวนการสร้างสรรค์ นวัตกรรมใหม่ๆขึ้น เพื่อแก้ปัญหาให้ผู้ใช้งานมีคุณภาพชีวิต และยกระดับ ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เปิดประสบการณ์ใหม่ๆไปสู่สังคมในอนาคต 

นักออกแบบที่ดีจะสามารถสร้างสรรค์กระบวนการคิดในการแก้ปัญหา สามารถผสมผสาน ชีวิตความเป็นอยู่ในปัจจุบันกับอนาคตเข้าด้วยกัน ด้วยวิธีที่คนทั่วไปอาจจะคาดไม่ถึง โดยไม่มีเงื่อนไขของกาลเวลา ทุกวันนี้ ความท้าทายที่นักออกแบบกำลังเผชิญอยู่นั้น มากกว่าการส่งมอบพื้นที่ แต่เป็นพื้นที่ที่มีความสามารถ ในการตอบสนองความต้องการที่แตกต่างกัน ของผู้ใช้ทั้งด้านอารมณ์สังคมและเศรษฐกิจ

Play Video

เราต้องการให้นักออกแบบใช้ประโยชน์จากการเชื่อมต่อของดิจิตอลและเทคโนโลยี สร้างสรรค์สิ่งใหม่ให้เกิดขึ้นและปรับเปลี่ยนพื้นที่ซึ่งจะช่วยวางรากฐานและตอบสนองความต้องการของผู้ที่ใช้งาน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การเจริญเติบโตของจำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้นในเอเชีย 

ซึ่งผลลัพธ์ที่นักออกแบบคิดออกมานั้น จำเป็นต้องใช้งานได้จริง และขับเคลื่อนด้วยสังคม ด้วยวิสัยทัศน์ที่ชัดเจน เพื่อส่งผลดีต่อผู้ใช้ปลายทางตรงตามรูปแบบที่นักออกแบบวางแผนไว้

ARCHITECTURAL CATEGORY

ประเภท Architecture

นำเสนองานออกแบบทางสถาปัตยกรรม ที่เสนอ Solution ตอบโจทย์ผู้คน สังคม และสภาพแวดล้อม ที่สะท้อนความเป็นจริงในปัจจุบัน ออกมาในรูปแบบสถาปัตยกรรม ที่แฝงไปด้วยนวัตกรรมทีดึงดูดผู้คนให้มาใช้งาน สร้างอนาคตที่ดีให้แก่สังคม

INTERIOR DESIGN CATEGORY

ประเภท Interior Design

นำเสนอความคิดการออกแบบพื้นที่ภายในที่ตอบโจทย์ ผู้ใช้งานอย่างแท้จริง โดยใช้กระบวนการสร้างสรรค์หรือนำนวัตกรรมใหม่มาเพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้ใช้ ในขณะเดียวกันต้องมีความสวยงามเข้ามาสร้างบรรกาศเพิ่มความสุขให้กับผู้ใช้งานด้วย

DOWNLOAD

E-BOOKS

Scroll to Top