Asia Young Designer Awards

Submission Requirments

SUBMISSION REQUIREMENTS

Detail.

ผลงานส่งประกวดต้องระบุชื่อ Project และ Theme/Concept

ข้อความอธิบายที่มาของความคิดในการออกแบบ บันทึกในรูปแบบของ Microsoft Word โดยมีความยาวไม่เกิน 800 คำ

นำเสนอผลงาน ขนาด A2 แนวตั้ง จำนวน 3-4 แผ่น

– บอร์ดที่ 1 นำเสนอ Floor Plan, Elevation, Furniture Layout Plan และSite Analysis แสดงภาพถ่ายและรายละเอียดของ Site ที่ถูกเลือกมาทำเป็นโปรเจค

– บอร์ดที่ 2, 3 และ 4 นำเสนอ 3D Perspectives มุมมองต่างๆ พร้อมรายละเอียดการใช้วัสดุต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงระบุเฉดสี และเหตุผลในการเลือกใช้เฉดสี

– บอร์ดนำเสนอผลงาน ต้องทำเป็นแนวตั้งเท่านั้น

– กรอกใบสมัครพร้อมส่งไฟล์ผลงานคลิ๊กที่ Submit Entry ที่

www.asiayoungdesignerawards-th.com กรอกใบสมัครพร้อมส่งผลงาน Upload File ผลงานวางในใบสมัคร ขนาดความจุรวมไม่เกิน 20 MB

– “ Page Present ” ตั้งชื่อไฟล์ข้างในว่า “(ชื่อเจ้าของผลงาน) Page1” ซึ่งต้องมี Design statement รวมอยู่ด้วย

ประกอบด้วย

1) รูปถ่ายครึ่งตัวเจ้าของผลงาน

2) ไฟล์ภาพ Perspectives ทุกภาพ โดยมีขนาดขั้นต่ำ คือ A4 บันทึกไว้ในโฟลเดอร์ชื่อ “Perspectives” ไฟล์ภาพทุกไฟล์ให้บันทึกเป็นไฟล์ JPEG มีความละเอียด 300 dpi

– ระบุพื้นที่ให้ครบถ้วนทุก ๆ จุดใน Floor Plan

– ภาพ Perspective ในPage Present 2, 3 และ 4 จะต้องมีขนาด A3, A4 หรือ A5 เพื่อความชัดเจนเมื่ออยู่Page

– Page Present ผู้ส่งผลงานไม่ต้องระบุประวัติ หรือชื่อสถานศึกษาของตน ทั้งนี้เพื่อความเป็นกลางในการประกวด

เฉดสีที่เลือกใช้ในผลงาน มาจากผลิตภัณฑ์นิปปอนเพนต์ทั้งหมดโดยต้องระบุชื่อเฉด รหัสเฉดสี และชื่อผลิตภัณฑ์อย่างชัดเจนโดยสามารถดาวน์โหลดชิปสีตัวอย่างได้จาก

www.asiayoungdesignerawards-th.com

RULES & REGULATIONS

 1. ผู้ส่งผลงานต้องเป็นผู้ที่กำลังศึกษาในสาขาสถาปัตยกรรม หรือสาขาการออกแบบตกแต่งภายใน
 2. การประกวดเปิดโอกาสเฉพาะนักศึกษาในสาขาสถาปัตยกรรม ชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป และนักศึกษาในสาขาการออกแบบตกแต่งภายใน ชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป
 3. สามารถส่งผลงานเข้าร่วมประกวดได้ท่านละ 1 ผลงานเท่านั้น
 4. ผู้ส่งผลงานต้องปฎิบัติตามข้อกำหนดในการส่งอย่างเคร่งครัด และสามารถปรึกษาอาจารย์ผู้ประสานงานการประกวดของแต่ละสถาบันได้
 5. กำหนดส่งผลงานประกวด ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 15 ตุลาคม 2564
 6. ผลงานที่ส่งเข้าร่วมประกวดทุกชิ้น ถือเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท นิปปอนเพนต์ เดคโคเรทีฟ โคทติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด
 7. ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นอันสิ้นสุด
 8. เจ้าของผลงานที่ผ่านเข้ารอบ จะถูกแจ้งให้ทราบเพื่อเดินทางมานำเสนอผลงานด้วยตัวเองต่อหน้าคณะกรรมการ เพื่อทำการคัดเลือกเข้าสู่รอบสุดท้าย
 9. เจ้าของผลงานที่เข้ารอบสุดท้ายทุกท่าน ต้องเข้าร่วมกิจกรรมในงานประกาศผลรางวัล
 10. ผู้ชนะเลิศระดับ GOLD AWARD ในแต่ละประเทศ จะได้รับสิทธิ์เดินทางเข้าร่วมกิจกรรม ASIA YOUNG DESIGNER SUMMIT 2022 ที่ประเทศเวียดนาม เพื่อชิงชนะเลิศระดับเอเชียต่อไป
 11. ของรางวัลไม่สามารถโอนย้ายให้กัน หรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือเครดิตใดๆ
 12. ผู้จัดงานมีสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนของรางวัลต่างๆ ได้ ในมูลค่าที่เท่าเทียมกัน โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 13. ผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องมีหนังสือเดินทางระหว่างประเทศ (Passport)

JUDGING CRITERIA

ARCHITECTURAL CATEGORY

เนื้อหาคำอธิบายแนวคิดของโปรเจคหรือปัญหา และโปรแกรม

 • แสดงข้อมูลวิจัยที่สมบูรณ์
 • ความสามารถในการนำเสนอSolution ที่สดใหม่ และท้าทายในงานออกแบบ
 • ความสามารถในการวิเคราะห์แสดงเหตุผล
 • ออกแบบได้ตรงตามความต้องการพื้นฐานของมนุษย์ หรือแก้ไขปัญหาได้หรือไม่?
 • ออกแบบการใช้งานให้อำนวยความสะดวกเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของผู้ใช้งาน และ Human scale หรือไม่?
 • การออกแบบของคุณสามารถต่อยอดในเชิงพาณิชย์หรือเพิ่มมูลค่าต่อสังคมได้
 • การออกแบบของคุณมีผลต่อเศรษฐกิจ และสภาพแวดล้อม ช่วยรักษาสภาพความเป็นอยู่ให้มีชีวิตที่ดีขึ้นหรือไม่?
 • SITE & SPATIAL PLANNING /SENSITIVITY:
  สร้างสรรค์ Layout Plan ที่ตอบสนองต่อบริบทพื้นที่แต่ละส่วน มีการวางแผล และออกแบบให้เหมาะสมกับความต้องการเฉพาะด้านในการใช้งาน โดยคำนึงถึงหลักของ Anthropometric และ Ergonomic
 • FUNCTIONALITY:
  งานออกแบบต้องมีความเหมาะสมตามประโยชน์ใช้สอยที่ตั้งใจ และสามารถสร้างผลในทางบวกต่อทั้งผู้ใช้งานโดยตรง รวมถึงชุมชนโดยรวม
 • DESIGN IMPACT:
  ผลงานแสดงให้เห็นถึงอิทธิพลสำคัญที่สามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงบางอย่างต่อวิถีชีวิตของผู้คน และสิ่งแวดล้อม มีคุณค่าในเชิงสังคม และประเทศ ไม่ว่าจะเป็นคุณค่าในเชิงสัญลักษณ์ และการสร้างแรงบันดาลใจหรือความเป็นต้นแบบให้กับคนรุ่นถัดไป และเป็นงานออกแบบที่แสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าของวงการ
 •  ผลงานต้องมีความเป็น Original และพยายามนำเสนอแนวความคิดที่แตกต่าง
 •  นำเสนอไอเดียที่สดใหม่ มีความเป็นนวัตกรรม และวิสัยทัศน์ที่มองไปข้างหน้าเพื่ออสร้างสรรค์ Solution ที่ให้ความสำคัญกับมนุษย์ ในเชิงอารมณ์ความรู้สึกความเข้าอกเข้าใจ ในเชิงสังคมและวัฒนธรรม
 • เป็นงานออกแบบที่เหมาะสมกับพื้นที่และสภาพอากาศ
 • คำนึงถึงการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพไม่ว่าจะเป็นวัสดุ น้ำ หรือพลังงาน
 • คำนึงถึงวงจรของการใช้ทรัพยากรและพลังงาน ตั้งแต่การออกแบบการก่อสร้าง และการใช้งานโครงการ
 • ให้ความสำคัญในเรื่องของคุณภาพสิ่งแวดล้อมภายในอาคาร เพื่อสุขภาวะที่ดีของผู้ใช้งานอาคาร
 • เป็นโครงการที่มีความเป็นไปได้จริง
 • คำนึงถึงผู้คนที่หลากหลาย (Universal Design)
 • งานออกแบบมีทัศนะที่งดงาม โดยคำนึงถึงบริบท สังคม และวัฒนธรรม
 • เป็นงานออกแบบที่สร้างพื้นที่สาธารณะเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้คนและสิ่งแวดล้อม
 • การเลือกใช้กลุ่มสีที่มีความเข้ากันได้ดีมีความสมดุลระหว่างสีที่เลือกใช้
 • มีความคิดสร้างสรรค์ในการเลือกใช้เฉดสีต่าง ๆ ที่ทำให้งานออกแบบดูโดดเด่นมีความเป็นเอกลักษณ์
 • การนำเสนอข้อมูลที่ชัดเจน น่าสนใจมีความคิดสร้างสรรค์ และปฎิภาณไหวพริบที่ยอดเยี่ยม
 • การนำเสนอควรใช้วิธีการที่สร้างสรรค์เพื่อถ่ายทอดเนื้อหา สร้างความเข้าใจในตัวผลงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะด้วยภาพประกอบ กราฟฟิค และเอนิเมชั่น
 • เนื้อหาคำอธิบายแนวคิดของโปรเจกต์ปัญหา และโปรแกรม
 • แสดงข้อมูลวิจัยที่สมบูรณ์
 • ความสามารถในการนำเสนอ Solutionที่สดใหม่ และท้าทายในงานออกแบบ
 • ความสามารถในการวิเคราะห์แสดงเหตุผล
 • ออกแบบได้ตรงตามความต้องการพื้นฐานของมนุษย์หรือแก้ไขปัญหาได้หรือไม่?
 • ออกแบบการใช้งานให้อำนวยความสะดวกเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของผู้ใช้งาน และ Human scale หรือไม่?
 • การออกแบบของคุณสามารถต่อยอดในเชิงพาณิชย์หรือเพิ่มมูลค่าต่อสังคมได้
 • การออกแบบของคุณมีผลต่อเศรษฐกิจ และสภาพแวดล้อมช่วยรักษาสภาพความเป็นอยู่ให้มีชีวิตที่ดีขึ้นหรือไม่?
 • SPATIAL PLANNING: มีการวางแผนและออกแบบให้เหมาะสมกับความต้องการเฉพาะด้านในการใช้งานของพื้นที่ ในแต่ละสัดส่วน โดยคำนึงถึงหลักของ Anthropometric และ Ergonomic
 • FUNCTIONALITY: งานออกแบบต้องมีความเหมาะสมตามประโยชน์ใช้สอยที่ตั้งใจ และสามารถสร้างผลในทางบวกต่อทั้งผู้ใช้งานโดยตรง รวมถึงชุมชนโดยรวม
 • ผลงานต้องมีความเป็น Original และพยายามนำเสนอแนวความคิดที่แตกต่าง
 • นำเสนอไอเดียที่สดใหม่ มีความเป็นนวัตกรรม และวิสัยทัศน์ที่มองไปข้างหน้าเพื่อสร้างสรรค์ Solution ที่ให้ความสำคัญกับมนุษย์ ในเชิงอารมณ์ความรู้สึกความเข้าอกเข้าใจ ในเชิงสังคมและวัฒนธรรม
 • • เป็นงานออกแบบที่เหมาะสมกับพื้นที่และสภาพอากาศ
 • • คำนึงถึงการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพไม่ว่าจะเป็นวัสดุ น้ำ หรือพลังงาน
 • คำนึงถึงวงจรของการใช้ทรัพยากรและพลังงาน ตั้งแต่การออกแบบการก่อสร้าง และการใช้งานโครงการ
 • ให้ความสำคัญในเรื่องของคุณภาพสิ่งแวดล้อมภายในอาคาร เพื่อสุขภาวะที่ดีของผู้ใช้งานอาคาร
 • เป็นโครงการที่มีความเป็นไปได้จริง
 • คำนึงถึงผู้คนที่หลากหลาย (Universal Design)
 • การเลือกใช้กลุ่มสีที่มีความเข้ากันได้ดีมีความสมดุลระหว่างสีที่เลือกใช้
 • มีความคิดสร้างสรรค์ในการเลือกใช้เฉดสีต่าง ๆ ที่ทำให้งานออกแบบดูโดดเด่นมีความเป็นเอกลักษณ์
 • การนำเสนอข้อมูลที่ชัดเจน น่าสนใจมีความคิดสร้างสรรค์ และปฎิภาณไหวพริบที่ยอดเยี่ยม
 • การนำเสนอควรใช้วิธีการที่สร้างสรรค์เพื่อถ่ายทอดเนื้อหา สร้างความเข้าใจในตัวผลงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะด้วยภาพประกอบ กราฟฟิค และเอนิเมชั่น

INTERIOR DESIGN CATEGORY

How To Submit

1. เข้า www.asiayoungdesignerawards-th.com คลิกที่ Entry Submit 

2. เลือก Category ที่ต้องการสมัคร แล้วกรอกใบสมัครให้ครบถ้วน

3. ส่งไฟล์ผลงาน Up load Files ตั้งชื่อ Folder ตามกติกา File ขนาดความจุรวมไม่เกิน 20 MB

 • Page Present ขนาด A2 แนวตั้ง (3-4 บอร์ด)  ตั้งชื่อ Folder ชื่อ “Page Presentation “ โดยเป็นไฟล์ JPEG
 • ที่มีความละเอียด 300dpi และตั้งชื่อไฟล์ว่า (ชื่อเจ้าของผลงาน) Board1.jpeg , (ชื่อเจ้าของผลงาน) Board2.jpeg  (ชื่อเจ้าของผลงาน) Board3.jpeg เป็นต้น
 • ไฟล์ภาพ Perspective ทุกภาพ JPEG (Resolution 300dpi) บันทึกลงใน Folderชื่อ “Perspective” โดยตั้งชื่อ      ไฟล์ตาม Area เช่น Lobby , Rest room, Kitchen เป็นต้น

4. Design Statement มีความยาวไม่เกิน 800 คำ บันทึกในรูปแบบ Microsoft Word โดยตั้งชื่อไฟล์ว่า Design Statement.docx

5 รูปถ่ายเจ้าของผลงาน JPEG (Resolution 300dpi) พร้อมระบุชื่อลงในไฟล์

ส่งผลงานได้ตั้งแต่ วันที่ 15 July 2021 – 11 Nov 2021

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
facebook.com/AsiaYoungDesignerAwardsThailand
Line: ayda-th

บริษัท นิปปอนเพนต์ เดคโคเรทีฟ โคทติ้ง (ประเทศไทย ) จำกัด
101 หมู่3 ซอยสุขสวัสดิ์ ต.บางจาก อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130
Tel: 081-823-5178
Email : AYDAbyNipponpaint@gmail.com
www.asiayoungdesignerawards-th.com