Submission Requirments

SUBMISSION REQUIREMENTS

ผลงานส่งประกวดต้องระบุชื่อ Project และ Theme / Concept

 • ข้อความอธิบายที่มาของความคิดในการออกแบบบันทึกในรูปแบบของ Microsoft Word โดยมีความยาวไม่เกิน 800 คำ

ตั้งค่ากระดาษขนาด A2

นำเสนอผลงานขนาด A2 แนวตั้งจำนวน 3 – 4 แผ่น

 • บอร์ดที่1 นำเสนอ Floor plan, Elevation, Furniture layout plan, Site analysis แสดงภาพถ่ายและรายละเอียดของ Site ที่ถูกเลือกนำมาเป็นโปรเจ็ค
 • บอร์ดที่ 2 3 และ 4 สี่นำเสนอ 3-D Pperspectives มุมมองต่างๆ พร้อมรายละเอียดการใช้วัสดุต่างๆที่เกี่ยวข้องรวมถึงระบุเฉดสี และเหตุผลในการเลือกใช้เฉดสี

 • บอร์ดนำเสนอผลงานต้องทำเป็นแนวตั้งเท่านั้น

 • กรอกใบสมัครพร้อมส่งไฟล์กรอกใบสมัครพร้อมส่งไฟล์Submit in threeผลงานคลิ๊กที่ Sunmit Entry ที่ www.asiayoungdesignerawards-th.com กรอกในสมัครพร้อมส่งไฟล์ Upload File ผลงานวางในใบสมัคร ขนาดความจุรวมไม่เกิน 20 Mb

 • “Page Present” ตั้งชื่อไฟล์ข้างในว่า “ (ชื่อเจ้าของผลงาน) Page1 ” ซึ่งต้องมี Design Statement รวมอยู่ด้วย

ไฟล์ภาพ

 • รูปถ่ายครึ่งตัวเจ้าของผลงาน
 • ไฟล์ภาพ perspective ทุกครึ่งตัวเจ้าของผลงานไฟล์ภาพ โดยมีขนาดโดยมีขนาดขั้นต่ำคือ A4 บันทึกไว้ในโฟลเดอร์ชื่อ perspectives ไฟล์ภาพทุกไฟล์ให้บันทึก JPEG มีความละเอียด 300dpi
 • ระบุพื้นที่ให้ครบถ้วนทุกๆจุดใน Floor Plan

 • ภาพ Perspective ใน Page Present 2, 3 และ 4 จะต้องมีขนาด A3, A4 หรือ A5 เพื่อความชัดเจนเมื่ออยู่บน Page

 • Page Present ผู้ส่งผลงานไม่ต้องระบุประวัติและชื่อสถานศึกษาของตนทั้งนี้เพื่อความเป็นกลางในการประกวด

เฉดสีที่เลือกใช้ในผลงาน มาจากผลิตภัณฑ์นิปปอนเพนต์ทั้งหมดโดยต้องระบุชื่อเฉด รหัสเฉดสีและชื่อผลิตภัณฑ์อย่างชัดเจนและสามารถอธิบายเหตุผลการใช้สีได้ถูกใจกรรมการ โดยสามารถดาวน์โหลดชิปสีตัวอย่างได้จาก www.asiayoungdesignerawards-th.com

RULES & REGULATIONS

1. ผู้ส่งผลงานต้องเป็นผู้ที่กำลังศึกษาในสาขาสถาปัตยกรรม หรือสาขาการออกแบบตกแต่งภายใน

2. การประกวดเปิดโอกาสเฉพาะนักศึกษาในสาขาสถาปัตยกรรม ชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป และนักศึกษาในสาขาการออกแบบตกแต่งภายใน ชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป

3. สามารถส่งผลงานเข้าร่วมประกวดได้ท่านละ 1 ผลงานเท่านั้น

4. ผู้ส่งผลงานต้องปฎิบัติตามข้อกำหนดในการส่งอย่างเคร่งครัด และสามารถปรึกษาอาจารย์ผู้ประสานงานการประกวดของแต่ละสถาบันได้

5. กำหนดส่งผลงานประกวด ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2567

6. ผลงานที่ส่งเข้าร่วมประกวดทุกชิ้น ถือเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท นิปปอนเพนต์ เดคโคเรทีฟ โคทติ้ง
(ประเทศไทย) จำกัด

7. ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นอันสิ้นสุด

8. เจ้าของผลงานที่ผ่านเข้ารอบ จะถูกแจ้งให้ทราบเพื่อเดินทางมานำเสนอผลงานด้วยตัวเองต่อหน้าคณะกรรมการ เพื่อทำการคัดเลือกเข้าสู่รอบสุดท้าย

9. เจ้าของผลงานที่เข้ารอบสุดท้ายทุกท่าน ต้องเข้าร่วมกิจกรรมในงานประกาศผลรางวัล

10. ผู้ชนะเลิศระดับ GOLD AWARD ในแต่ละประเทศ จะได้รับสิทธิ์เดินทางเข้าร่วมกิจกรรม ASIA YOUNG DESIGNER SUMMIT 2025 ณ ประเทศที่เป็นเจ้าภาพ เพื่อชิงชนะเลิศระดับเอเชียต่อไป

11. ของรางวัลไม่สามารถโอนย้ายให้กัน หรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือเครดิตใดๆ

12. ผู้จัดงานมีสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนของรางวัลต่างๆ ได้ ในมูลค่าที่เท่าเทียมกัน โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

13. ผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องมีหนังสือเดินทางระหว่างประเทศ (Passport)

AYDA JUDGES

ARCHITECTURE CATEGORY

INTERIOR CATEGORY

JUDGING CRITERIA

ARCHITECTURAL CATEGORY

 • เนื้อหาคำอธิบายแนวคิดของโปรเจคหรือปัญหา และโปรแกรม
 • แสดงข้อมูลวิจัยที่สมบูรณ์
 • ความสามารถในการนำเสนอSolution ที่สดใหม่ และท้าทายในงานออกแบบ
 • ความสามารถในการวิเคราะห์แสดงเหตุผล
 • ออกแบบได้ตรงตามความต้องการพื้นฐานของมนุษย์ หรือแก้ไขปัญหาได้หรือไม่?
 • ออกแบบการใช้งานให้อำนวยความสะดวกเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของผู้ใช้งาน และ Human scale หรือไม่?
 • การออกแบบของคุณสามารถต่อยอดในเชิงพาณิชย์หรือเพิ่มมูลค่าต่อสังคมได้
 • การออกแบบของคุณมีผลต่อเศรษฐกิจ และสภาพแวดล้อม ช่วยรักษาสภาพความเป็นอยู่ให้มีชีวิตที่ดีขึ้นหรือไม่?
 • SITE & SPATIAL PLANNING /SENSITIVITY:
  สร้างสรรค์ Layout Plan ที่ตอบสนองต่อบริบทพื้นที่แต่ละส่วน มีการวางแผล และออกแบบให้เหมาะสมกับความต้องการเฉพาะด้านในการใช้งาน โดยคำนึงถึงหลักของ Anthropometric และ Ergonomic
 • FUNCTIONALITY:
  งานออกแบบต้องมีความเหมาะสมตามประโยชน์ใช้สอยที่ตั้งใจ และสามารถสร้างผลในทางบวกต่อทั้งผู้ใช้งานโดยตรง รวมถึงชุมชนโดยรวม
 • DESIGN IMPACT:
  ผลงานแสดงให้เห็นถึงอิทธิพลสำคัญที่สามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงบางอย่างต่อวิถีชีวิตของผู้คน และสิ่งแวดล้อม มีคุณค่าในเชิงสังคม และประเทศ ไม่ว่าจะเป็นคุณค่าในเชิงสัญลักษณ์ และการสร้างแรงบันดาลใจหรือความเป็นต้นแบบให้กับคนรุ่นถัดไป และเป็นงานออกแบบที่แสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าของวงการ
 • ผลงานต้องมีความเป็น Original และพยายามนำเสนอแนวความคิดที่แตกต่าง
 • นำเสนอไอเดียที่สดใหม่ มีความเป็นนวัตกรรม และวิสัยทัศน์ที่มองไปข้างหน้าเพื่ออสร้างสรรค์ Solution ที่ให้ความสำคัญกับมนุษย์ ในเชิงอารมณ์ความรู้สึกความเข้าอกเข้าใจ ในเชิงสังคมและวัฒนธรรม
 • เป็นงานออกแบบที่เหมาะสมกับพื้นที่และสภาพอากาศ
 • คำนึงถึงการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพไม่ว่าจะเป็นวัสดุ น้ำ หรือพลังงาน
 • คำนึงถึงวงจรของการใช้ทรัพยากรและพลังงาน ตั้งแต่การออกแบบการก่อสร้าง และการใช้งานโครงการ
 • ให้ความสำคัญในเรื่องของคุณภาพสิ่งแวดล้อมภายในอาคาร เพื่อสุขภาวะที่ดีของผู้ใช้งานอาคาร
 • เป็นโครงการที่มีความเป็นไปได้จริง
 • คำนึงถึงผู้คนที่หลากหลาย (Universal Design)
 • งานออกแบบมีทัศนะที่งดงาม โดยคำนึงถึงบริบท สังคม และวัฒนธรรม
 • เป็นงานออกแบบที่สร้างพื้นที่สาธารณะเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้คนและสิ่งแวดล้อม
 • การเลือกใช้กลุ่มสีที่มีความเข้ากันได้ดีมีความสมดุลระหว่างสีที่เลือกใช้
 • มีความคิดสร้างสรรค์ในการเลือกใช้เฉดสีต่าง ๆ ที่ทำให้งานออกแบบดูโดดเด่นมีความเป็นเอกลักษณ์
 • การนำเสนอข้อมูลที่ชัดเจน น่าสนใจมีความคิดสร้างสรรค์ และปฎิภาณไหวพริบที่ยอดเยี่ยม
 • การนำเสนอควรใช้วิธีการที่สร้างสรรค์เพื่อถ่ายทอดเนื้อหา สร้างความเข้าใจในตัวผลงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะด้วยภาพประกอบ กราฟฟิค และเอนิเมชั่น

INTERIOR DESIGN CATEGORY

 • เนื้อหาคำอธิบายแนวคิดของโปรเจกต์ปัญหา และโปรแกรม
 • แสดงข้อมูลวิจัยที่สมบูรณ์
 • ความสามารถในการนำเสนอ Solutionที่สดใหม่ และท้าทายในงานออกแบบ
 • ความสามารถในการวิเคราะห์แสดงเหตุผล
 • ออกแบบได้ตรงตามความต้องการพื้นฐานของมนุษย์หรือแก้ไขปัญหาได้หรือไม่?
 • ออกแบบการใช้งานให้อำนวยความสะดวกเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของผู้ใช้งาน และ Human scale หรือไม่?
 • การออกแบบของคุณสามารถต่อยอดในเชิงพาณิชย์หรือเพิ่มมูลค่าต่อสังคมได้
 • การออกแบบของคุณมีผลต่อเศรษฐกิจ และสภาพแวดล้อมช่วยรักษาสภาพความเป็นอยู่ให้มีชีวิตที่ดีขึ้นหรือไม่?
 • SPATIAL PLANNING: มีการวางแผนและออกแบบให้เหมาะสมกับความต้องการเฉพาะด้านในการใช้งานของพื้นที่ ในแต่ละสัดส่วน โดยคำนึงถึงหลักของ Anthropometric และ Ergonomic
 • FUNCTIONALITY: งานออกแบบต้องมีความเหมาะสมตามประโยชน์ใช้สอยที่ตั้งใจ และสามารถสร้างผลในทางบวกต่อทั้งผู้ใช้งานโดยตรง รวมถึงชุมชนโดยรวม
 • ผลงานต้องมีความเป็น Original และพยายามนำเสนอแนวความคิดที่แตกต่าง
 • นำเสนอไอเดียที่สดใหม่ มีความเป็นนวัตกรรม และวิสัยทัศน์ที่มองไปข้างหน้าเพื่อสร้างสรรค์ Solution ที่ให้ความสำคัญกับมนุษย์ ในเชิงอารมณ์ความรู้สึกความเข้าอกเข้าใจ ในเชิงสังคมและวัฒนธรรม
 • เป็นงานออกแบบที่เหมาะสมกับพื้นที่และสภาพอากาศ
 • คำนึงถึงการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพไม่ว่าจะเป็นวัสดุ น้ำ หรือพลังงาน
 • คำนึงถึงวงจรของการใช้ทรัพยากรและพลังงาน ตั้งแต่การออกแบบการก่อสร้าง และการใช้งานโครงการ
 • ให้ความสำคัญในเรื่องของคุณภาพสิ่งแวดล้อมภายในอาคาร เพื่อสุขภาวะที่ดีของผู้ใช้งานอาคาร
 • เป็นโครงการที่มีความเป็นไปได้จริง
 • คำนึงถึงผู้คนที่หลากหลาย (Universal Design)
 • งานออกแบบมีทัศนะท่ีงดงาม โดยคํานึงถึงบริบท สังคม และวัฒนธรรม
 • เป็นงานออกแบบที่สร้างพื้นท่ีสาธารณะเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตท่ีดีของผู้คนและ ส่ิงแวดล้อม
 • การเลือกใช้กลุ่มสีที่มีความเข้ากันได้ดีมีความสมดุลระหว่างสีที่เลือกใช้
 • มีความคิดสร้างสรรค์ในการเลือกใช้เฉดสีต่าง ๆ ที่ทำให้งานออกแบบดูโดดเด่นมีความเป็นเอกลักษณ์
 • ให้ความสําคัญในเรื่องของคุณภาพสิ่งแวดล้อมภายในอาคาร เพื่อสุขภาวะที่ดี

 • การนำเสนอข้อมูลที่ชัดเจน น่าสนใจมีความคิดสร้างสรรค์ และปฎิภาณไหวพริบที่ยอดเยี่ยม
 • การนำเสนอควรใช้วิธีการที่สร้างสรรค์เพื่อถ่ายทอดเนื้อหา สร้างความเข้าใจในตัวผลงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะด้วยภาพประกอบ กราฟฟิค และเอนิเมชั่นของผู้ใช้งานอาคาร

How To Submit

1. เข้า www.asiayoungdesignerawards-th.com คลิกที่ Entry Submit กรอกใบสมัครให้ครบถ้วน

2. ส่งผลงานที่ www.asiayoungdesignerawards-th.com คลิกที่ Entry Submit กรอกใบสมัครพร้อมส่งผลงานโดย Upload เป็น Zip File หรือ Link Download วางในใบสมัคร ขนาดความจุรวมไม่เกิน 20 MB

Name and Theme Concept

ผลงานส่งประกวด ต้องระบุชื่อ Project และ Theme/Concept

Design Concept Statement
ข้อความอธิบายที่มาของความคิดในการออกแบบ บันทึกในรูปแบบของ Microsoft Word โดยมีความยาวไม่เกิน 800 คํา
Page Present (ตั้งค่ากระดาษขนาด A2)
นําเสนอผลงาน ขนาด A2 แนวตั้ง จํานวน 3-4 แผ่น
 • บอร์ดที่ 1 นําเสนอ Floor Plan, Elevation, Furniture Layout Plan และSite Analysis แสดงภาพถ่ายและรายละเอียดของ Site ที่ถูกเลือกมาทําเป็นโปรเจค
 • บอร์ดที่ 2, 3 และ 4 นําเสนอ 3D Perspectives มุมมองต่างๆ พร้อมรายละเอียดการใช้วัสดุต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึง ระบุเฉดสี และเหตุผลในการเลือกใช้เฉดสี
 • บอร์ดนําเสนอผลงาน ต้องทําเป็นแนวตั้งเท่านั้น
 • “Page Present” ตั้งชื่อไฟล์ข้างในว่า “(ชื่อเจ้าของผลงาน) Page1” ซึ่งต้องมี Design statement รวมอยู่ด้วย
Photographs ไฟล์ภาพ ประกอบด้วย
 1. รูปถ่ายครึ่งตัวเจ้าของผลงาน
 2. ไฟล์ภาพ Perspectives ทุกภาพ โดยมีขนาดขั้นต่ำคือ A4 บันทึกไว้ในโฟลเดอร์ชื่อ “Perspectives” ไฟล์ภาพทุก ไฟล์ให้บันทึกเป็นไฟล์ JPEG มีความละเอียด 300 dpi
Labelling
 • ระบุพื้นที่ให้ครบถ้วนทุก ๆ จุดใน Floor Plan
 • ภาพ Perspective ในPage Present 2, 3 และ 4 จะต้องมีขนาด A3, A4 หรือ A5 เพื่อความชัดเจนเมื่ออยู่ Page
 • Page Present ผู้ส่งผลงานไม่ต้องระบุประวัติ หรือชื่อสถานศึกษาของตน ทั้งนี้เพื่อความเป็นกลางในการประกวด
Colors
เฉดสีที่เลือกใช้ในผลงาน มาจากผลิตภัณฑ์นิปปอนเพนต์ทั้งหมดโดยต้องระบุชื่อเฉด รหัสเฉดสี และชื่อผลิตภัณฑ์อย่าง ชัดเจนโดยสามารถดาวน์โหลดชิปสีตัวอย่างได้จาก www.asiayoungdesignerawards-th.com
Scroll to Top